O STŘEDISKU

Středisko Omaha Radnice

Jsme základní organizační jednotkou Junáka – největšího občanského sdružení dětí a mladých lidí, které přispívá k všestrannému rozvoji člověka.

Ve čtyřech oddílech sdružujeme na 62 dětí a 26 dospělých. Zde nabízíme zajímavý a smysluplný program pro lidi ve věku 6-99 let.

 

Omaha v médiích

Tříkrálová sbírka 2020 (7.47 – 9.58) – zprávy na TV ZAK

Tábor 2017 (0.28 – 1.46) – pořad Zprávičky na ČT Déčko

Svojsíkův závod 2015 (0.30 – 2.25) – pořad Zprávičky na ČT Déčko

 

Historie skautského střediska v Radnicích

První oddíl byl v Radnicích založen bratrem Vojtou Holým v roce 1921. Oddíl měl 12 členů. Činnost oddílu se skládala z výletů, besídek, závodů a veřejně prospěšných prací. K pátému výročí založení získává oddíl svůj první prapor (1926). Příští rok je zakládán oddíl skautek ses. Matiásovou , ale po pěti letech svou činnost končí. Svoji první smečku vlčat založil br. Aubrecht v roce 1930. Hned v následujícím roce se zúčastnilo 25 radnických skautů „Slovanského Jamboree“ v Praze. V roce 1932 odstupuje br. Holý z postu vůdce oddílu a nastupuje za něho br. František Blažek.

První klubovna byla Na radnici v bývalé šatlavě. Jinak se skauti nejvíce scházeli v údolí vedle Kalvárie tak zvaný „Dehetník“. V roce 1936 vstupuje do oddílu Jan Flax , který v dalším období má velký vliv na činnost skautů v Radnicích. Začíná s vlčaty, získává klubovnu ve sklepě „Péče“, kde rodina Flaxů bydlela. S otevřením klubovny přišel br. Flax i s návrhem názvu oddílu, znakem a pokřikem. (Používají se do dnes)

Stejně jako celá organizace Junák skončil svoji činnost v roce 1940 i náš oddíl. Během války žádná organizovaná činnost skautů v Radnicích nebyla. Po válce se skauti schází již 15. května 1945, aby obnovili činnost. Do Junáka se v tom roce hlásí rekordní počet – 138 členů. V první fázi obnovy byl zvolen vedoucí Otto Bureš, kterého koncem roku vystřídal Vladimír Spěváček. Ten zůstal vedoucím až do roku 1950, kdy byl skauting opět zakázán. Během těchto 5 let byla postavena klubovna na místě nejčastějších schůzek skautů a to v Dehetníku. V roce 1947 obnovila ses. Jandová činnost dívčího oddílu, ale bohužel jen na tři roky.

Druhá obnova Junáka v radnicích roku 1968 proběhla za vedení br. Jiřího Svobody. V zápětí jej vystřídal br. Vladyka, který vedl středisko do roku 1970, kdy byl Junák opět zrušen. V tomto období nám byla vrácena klubovna v Dehetníku v dezolátním stavu, jelikož tam byly pěstovány slepice. Nedlouho po té tato budova vyhořela a to rozhodlo o stavbě nové klubovny pod Altánkem. Po vyřízení administrativních formalit se začalo se stavbou slavnostním výkopem základů 29. března 1970. V zápětí bylo rozhodnuto o zrušení organizace Junák a tak stavba skončila. Dívčí oddíl v tomto období obnovila ses. Řičicová se ses. Blechovou. V roce 1970 uspořádaly děvčata svůj první samostatný tábor na Bejkovně u Bujesil po táboře chlapců.

Třetí obnově Junáka v roce 1990 v Radnicích předcházela událost, a to celostátní sraz skautů 3.12. 1989 v Praze. Z Radnic se ho zúčastnili bratři J. Smeták a J. Pšenička. Po návratu ustanovili přípravný výbor na obnovu střediska v Radnicích a v březnu již přijímali první členy. Vedoucím střediska se stal br. Pšenička, chlapecký kmen vedl br. Smeták, dívčí kmen ses. Buchancová, kmen dospělých vedl br. Melichar, hospodářem se stal br. Růžička.

V roce 1993 převzali vedení střediska mladší bratři v čele s br. Balejem, pod jejichž vedením se v roce 1995 začala stavět nová klubovna. Do roku 1996 kdy byla z finančních důvodů stavba pozastavena se stihly dodělat základy, vykopat sklep, vyzdít suterén a instaloval se odpad a voda. Mezi roky 1997-99 byly postupně postaveny komíny a zděná část, dřevěná konstrukce, podlahy, dlažby a sádrokartonové stěny a stropy. V roce 2000 byl proveden nátěr venkovní konstrukce a téměř dokončeny interiéry kluboven.

Zvláštní poděkování patří bratům Kráťovi, Slavíkovi a Šmolíkovi, kteří se postarali o vyřízení dotace od ÚRJ ve výši 650 000.

 

Omaha Radnice dnes

V roce 2006 převzal středisko br. Vitouš, který založil roverský kmen s názvem Wombatteam

Hlavní programovou náplní je příprava celoročního programu střediska završeného táborem.

Naši členové se účastní junáckých akcí, jako např. Svojsíkova závodu, Závodů Vlčat a Světlušek, intercampu, celostátních setkání roverů ObRok, Mikulášských seminářů a další. Některým se poštěstilo účastnit se i mezinárodních akcí.

Mezi další činnost patří podíl na charitativních akcích jako je Tříkrálová sbírka, Kapka – společně proti leukémii a v neposlední řadě bezpříspěvkové dárcovství krve.

Podle svých sil se naši členové zapojují i do akcí pro děti konaných v našem městě a přilehlém okolí.

Sdružujeme více jak 90 členů ve věku od 5 do 90 let. Nabízíme zajímavý a smysluplný program v rámci hesla Skauting pro život – outdorové sporty, výlety do přírody, do bazénu, do ZOO i po památkách a zajímavostech České republiky.

To vše je možné jen za přispění sponzorů, kterým tímto srdečně děkujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *